California
Cell Reference Map
California Mountain Atlas
Home Page
Peaklist
Home Page
Notes and Key to
California Mountain Atlas

MOUNT TAMALPAIS

Marin County

List of all P500 summits on the cell:

Map of all P500 summits on the cell:   Mount Tamalpais Cell Map 


first release:  September 25, 2004
Rank Summit Name Elevation E (e) Prominence Saddle S (e) Lat. Long.

1 Mt. Tamalpais 2571
2451 120 10 37º55'45" N 122º34'40" W
2 Big Rock Ridge 1887
1487 400 40 38º03'33" N 122º36'16" W
3 BM Koerber 1481
1301 180 20 38º25'53" N 123º00'42" W
4 Pine Mtn. 1762
1042 720 40 37º58'38" N 122º39'09" W
5 Burdell Mtn. (m) 1560 40 1040 520 40 38º08'47" N 122º35'31" W
6 Mt. Wittenberg 1407
1007 400 40 38º02'22" N 122º49'19" W
7 Hicks Mtn. 1532
972 560 40 38º07'46" N 122º43'33" W
8 Pt. 1360+ 1360 40 960 400 40 37º57'52" N 122º44'41" W
9 Loma Alta 1592
942 650
38º01'27" N 122º36'45" W
10 BM Richardson East 1111
911 200 40 37º51'05" N 122º29'55" W
11 Shroyer Mtn. 1458
898 560 40 38º03'55" N 122º40'14" W
12 Barnabe Mtn. 1466
866 600 40 38º01'41" N 122º43'00" W
13 BM Hind 1058
858 200 40 37º59'38" N 122º29'59" W
14 Mt. Livermore 781
781 0
37º51'42" N 122º25'51" W
15 Pt. 1379 1379
733 646
38º10'44" N 122º45'55" W
16 Black Mtn. 1280
720 560 40 38º04'50" N 122º45'56" W
17 Pt. 1575 1575
695 880 40 38º05'21" N 122º38'57" W
18 Point Reyes Hill 1336
656 680 40 38º04'47" N 122º52'07" W
19 HP Tiburon Peninsula 748
648 100 20 37º53'26" N 122º27'42" W
20 nr. Red Hill 1296
616 680 40 38º08'52" N 122º39'41" W
21 Bald Hill 1141
581 560 40 37º58'02" N 122º34'49" W
22 Pt. 640+ 640 40 562 78
38º30'29" N 122º58'34" W
23 Bay Hill 761
561 200 10 38º20'40" N 123º01'34" W
24 Pt. 1120+ 1120 40 560 560 40 38º09'30" N 122º46'04" W
25 Pt. 853 853
533 320 40 38º13'14" N 122º47'07" W
26 BM 724 724
524 200 20 38º20'48" N 122º55'51" W
27 Little Mtn. 800 40 520 280 40 38º07'03" N 122º37'36" W
28 Pt. 1237 1237
517 720 40 38º11'48" N 122º45'22" W
29 HP Bohemian Grove 1080 40 502 578
38º27'39" N 122º58'30" W
30 Pt. 1000+ 1000 40 480 520 40 38º11'00" N 122º51'13" W
31 Neeley Hill 800 40 480 320 40 38º29'26" N 123º00'02" W